ŠVP

31.01.2012 16:33

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Název programu: “Rozhlédni se kolem sebe“
Zpracovatel: Motyčková Alena, ředitelka Mateřské školy a kolektiv MŠ
V Nové Vsi I
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola Nová Ves I, příspěvková organizace
Adresa:
Václavské náměstí 48
Nová Ves I
280 02
IČO:
75076357
Předškolní zařízení sdruţuje:
mateřská škola
školní jídelna
Zřizovatel:
Obec Nová Ves I
Václavské nám. 22
Nová Ves I
280 02
Počet tříd: 2
Kapacita MŠ: 35 dětí
FILOZOFIE NAŠÍ MŠ
Vytvořit podmínky a základy pro budoucí celoživotní vzdělávání, schopnost
komunikovat s lidmi a uplatnění v životě.
Rozvíjet osobnost každého dítěte, samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to
vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
V souladu s rozvíjením rozumových schopností rozvíjet i jeho citové a sociální
vazby.
Rozvíjet osobnostní a mravní rysy dítěte.
Připravovat děti na zvládnutí různých životních situací a postupný vstup do života.
Začleňovat do života dnešní generace dětí staré tradice a vést je k úctě k nim.
Rodiče a prarodiče dětí jsou pro nás rovnocenným partnerem při výchově dětí,
proto se je snažíme zapojit do dění v MŠ co nejvíce, umožnit jim vstup do MŠ dle
jejich zájmu a potřeb jejich dítěte.
PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Poloha mateřské školy umožňuje vycházky na nedaleký kopec Bedřichov, do lesa a
také k Labi. Rozmanitost přírody nabízí pozorování změn v přírodě i pozorování lesních
zvířat, které děti v zimních měsících chodí krmit.
Velký význam pro zážitkové činnosti má blízké město Kolín, které nám umožňuje
zařazení bruslení na zimním stadionu, využití dětského dopravního hřiště vedle plaveckého
bazénu. Pokud mají rodiče zájem, můžeme navštěvovat také saunu, předplavecký výcvik a
solnou jeskyni. Tyto aktivity pomáhají při otužování dětí a předcházení onemocnění horních
cest dýchacích při kožních problémech a v neposlední řadě umožňují dětem prožívat radost
z nevšedních činností. Nadstandardní aktivity se stanou součástí školního vzdělávacího
programu v době provozu mateřské školy. K jejich realizaci však může dojít, nejen když
zákonní zástupci budou mít o tyto aktivity zájem, ale také uhradí-li nutné náklady na tyto
aktivity (doprava, vstupné).
Město Kolín nám nabízí také možnost návštěvy různých kulturních akcí, například
různé soutěže nebo dětské karnevaly v kulturním domě nebo pohádky v divadle. V rámci
kultivace mravního vnímání dětí se seznamujeme s prací bezpečnostních složek, konkrétně
hasičů.
Během celého roku je zařazována práce s keramickou hlínou, veselé pískání na
zobcovou flétnu, seznámení s počítačem, lekce angličtiny a práce s netradičním materiálem.
Do pohybových činností jsou zařazovány prvky jógy, aerobiku a cvičení na gymnastických
míčích a podobně.
Pro práci v MŠ jsou voleny vhodné metody, které jsou v souladu s RVP PV. Jsou jimi
situační učení, zážitkové učení, dramatické hry, komunitní kruh a neposlední řadě hry. Jejich
cílem zároveň podporovat správný a přirozený psychomotorický vývoj dítěte.
Vyváženost metod je pro pedagogy zavazující. Pedagogové s dětmi reflektují
každodenní činnosti. Jejich přístup k dětem je dostatečně citlivý a zohledňuje momentální stav
dětí.
Příjímání dětí
Zápis do MŠ je vyhlášen každoročně po souhlasu se zřizovatelem a veřejnost je seznámena
s termínem místním rozhlasem a namalovanými plakátky.
Přijímány jsou děti do plné kapacity MŠ a to i v průběhu školního roku, zpravidla ve věku od
3 do 6 let.
Ukončení docházky dítěte – odchod do ZŠ.
Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ podle § 35 školského zákona jestliže:
a. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
po dobu delší než dva týdny
b. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c. ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
d. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v mateřské škole nebo úplatu
za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady
Odklad povinné školní docházky – dítě zůstává v MŠ, kde je pro něho vypracované
individuální plán, rodiče doloží ředitelce doklad o odkladu školní docházky od ředitele ZŠ.
Děti jsou přijímány do MŠ dle kritérií.
Materiální podmínky
Mateřská škola nabízí dětem hrací koutky - kuchyňský koutek, obchod, kadeřnictví,
odpočinkový koutek
Vybavení pomůckami, hračkami, pracovními materiály odpovídá jejich potřebám a věku.
Vybavení je obměňováno a doplňováno.
Většinu hraček je umístěna tak, aby si je děti samy mohly vybrat a vzít pro svoji hru.
Hygienická zařízení je nové a odpovídá počtu dětí.
Prostory ložnice jsou malé, proto se lehátka rozkládají i do třídy.
Zahrada MŠ je vybavena herními sestavami – hradem se skluzavkou a sestavou s průlezkou a
sítí, dále pískovištěm, tabulemi na kreslení.
Personální a pedagogické zajištění
Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci a pracují na základě jasně
vymezených a společně vytvořených pravidel. Sebevzdělávají se a ke svému vzdělávání
přistupují aktivně. Ředitelka podporuje a sleduje další růst profesních kompetencí pedagogů
(včetně své osoby), vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání.
Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech
zajištěna dětem optimální pedagogická péče.
Pedagogové budou jednat a chovat se tak, aby byli vždy na profesionální úrovni v
souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a
vzdělávání předškolních dětí.
Ţivotospráva dětí
Naší snahou je zajistit dětem plnohodnotnou a vyváženou zdravou stravu podle příslušných
předpisů.
Celý den je zajištěn dostatečný pitný režim dítěte v MŠ – mají termosky s čajem a dle své
potřeby se mohou napít.
Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány pravidelné intervaly.
Nenutíme děti do jídla, ale vhodnou motivací pobízíme dítě, aby jídlo ochutnalo a naučilo se
tak zdravému životnímu stylu.
Dodržujeme dostatečný pobyt venku, děti mají dostatek volného pobytu.
Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s menší
potřebou spánku nabízíme jiný klidový program (přípravu dětí na ZŠ – grafomotorická
cvičení, pracovní listy…).
Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem
přirozený vzor.
Psychosociální podmínky
V mateřské škole jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální
činnosti. Děti mají možnost se realizovat se individuálně i ve skupinách.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím
potřebám dětí. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro plnění motivačních celků v každé třídě.
Nejsou překračovány počty dětí ve třídách.
Děti mají stejné možnosti, stejná práva i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován.
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě. (Prevence šikany). Každý den vedeme
průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji.
Rodiče si mohou domluvit s pedagogem konzultační schůzku a mají také volný přístup do
tříd, kde mohou přímo práci pedagoga s dětmi sledovat.
Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou
pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje v MŠ prostřednictvím učitelek a
písemných informací na nástěnkách. Na začátku školního roku probíhá zahajovací
informativní schůzka s rodiči, další pak dle potřeby rodičů či MŠ, převážně ve spojitosti
konání besídek.
Protidrogová prevence
Při běžných denních vhodných příležitostech seznamujeme děti hravou formou o
možnostech nebezpečí okolního světa. Za pomoci pedagogů situačním učením děti hledají
řešení, volí nejvhodnější a podobně.
Témata
nabízení bonbónů
možnost nalezení injekčních stříkaček
umět přivolat pomoc
umět říci NE
využití protidrogových materiálů (pohádky, říkanky, obrázky)
Pravidla vzájemného souţití vytvořená s dětmi
neodcházím ze třídy bez domluvy s učitelkou
neběhám ve třídě mezi stoly
dodržuji hygienu
dávám věci na své místo
neničím věci ani práci druhých
dokončím započatou práci
když chci kamarádovi něco říci, jdu blíž k němu – nekřičíme na sebe
umím požádat o pomoc, poděkovat, pozdravit
neubližuji dětem, pomáhám jim
neberu dětem věci, domluvím si střídání, vyjednávám
Pravidla naší vzájemné komunikace vytvořená učitelkami
Mám právo
říci svůj názor a být vyslechnut (mluví jen jeden)
vyjádřit nesouhlas
na toleranci a nezaujatost ostatních
přiznat nevědomost, chybu
vyjádřit hněv
nevyjadřovat se k některému problému (právo na soukromí)
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Vzdělávací cíle
Práce učitelek v naší mateřské škole se řídí hlavními vzdělávacími cíli, které jsou ve
vzájemnosti s „Rámcovým vzdělávacím programem.“ Dělíme je na cíle průběžné a konkrétní.
Podle toho s nimi i pracujeme. Naplňování průběžných cílů prolíná každodenními činnostmi a
příležitostmi. Tyto cíle se týkají především sebeobsluhy, hygieny, socializace, citů, práv dětí,
sebepojetí, vůle, chování, úměrných vědomostí a v neposlední řadě pěstování společenských a
morálních hodnot.
Na celý školní vzdělávací program jsme vytvořili motivační projekt
„TAKOVÝ JE NÁŠ SVĚT“
Takový velký svět
Podívej se kolem sebe,
nad hlavou ti svítí nebe.
Modré nebe se sluníčkem,
hraje si s ním jako s míčkem.
Rozhlédni se tu i tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.
Adaptace dítěte v novém prostředí
Barevné zvonečky
1. Zvuk modrého zvonečku rozehraje zrak dítěte, protože právě oči jsou pro dítě
důležitým pomocníkem. Učíme se pozorovat věci, které nás obklopují, přírodu a krásu
kolem sebe.
2. Zvuk žlutého zvonečku naladí sluch, když se snažíme, aby nás dítě nejen slyšelo, ale
aby bylo především slyšeno.
3. Zvukem zeleného zvonečku se rozkmitají ústa, kdy pomocí slova se snažíme překonat
bariéru strachu a nejistoty.
4. Zvukem červeného zvonečku se pokusíme sladit srdce dítěte, kdy se snažíme získat
jeho důvěru a upevnit v něm pocit bezpečí a jistoty.
Dítě, které přichází do mateřské školy je jako nenaladěná zvonkohra se ztracenou paličkou.
Teprve po jejím rozehrání zjistíme, co dokáže zahrát. Je tedy na nás, abychom našli tu
správnou paličku, kterou naladíme zvonkohru na libozvučnou melodii. Teprve tehdy, když
dítě dokáže pozorovat, vnímat, naslouchat a komunikovat s okolím, umí se podělit o své
pocity a přání, tehdy se nám podařilo naladit mu pomyslnou zvonkohru. Nyní se můžeme
pokusit hrát písně plné poznatků., vědomostí, pokusů, prožitků i zkušeností o „Takovém
našem světě.“
INTEGROVANÉ BLOKY
Já v MŠ
Hlavní cíl
adaptovat dítě v novém prostředí a seznámení s ním
Podzim je král barev
Hlavní cíl
umět vnímat přírodu všemi smysly a vidět její krásy
Začarovaný les
Hlavní cíl
rozvoj dovedností při překonávání různých překážek
Aţ zazvoní zvoneček
Hlavní cíl
seznámení dětí s tradicí vánoc a lidových slovesností
Sněhová královna
Hlavní cíl
seznámit děti s elementárními poznatky o zimním období a souvisejících problémech
Uţ vím, kdo jsem
Hlavní cíl
přirozenou formou seznámení s lidským tělem a aktivitami člověka
Strom plný pohádek
Hlavní cíl
rozvoj přirozené představivosti a fantazie opřené ve světě pohádek
Sluníčkové pohlazení
Hlavní cíl
probudit u dětí zájem o přírodu jako celek a její funkce
Na návštěvě u zvířátek
Hlavní cíl
podporovat získávání vztahu k živým bytostem
Cestujeme kolem světa
Hlavní cíl
přibližovat dětem krásy naší Země
Naše modrá planeta
Hlavní cíl
probuzení dětské zvídavosti dovědět se více o planetě Zemi
Hurá, prázdniny!
Hlavní cíl
seznámit děti nebezpečím o prázdninách (u vody, na silnici, cizí lidé)
Třídní vzdělávací programy jsou otevřené, materiály ponechávají prostor ke stálému
rozvíjení a obohacování o nové možnosti a přístupy. Učitelky si práci vzájemně prezentují a
doplňují o nápady kolegyň. Tématické celky vycházejí ze života dítěte a umožňují vnímání
skutečnosti v přirozených souvislostech.
Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami
Dítě pracuje podle IVP
Dítě má právo podílet se na všech činnostech, které s pobytem v MŠ souvisejí
Tempo a práce dítěte je přizpůsobena jeho možnostem, ale zároveň metody, techniky a
prostředky vedou k dosažení zlepšení jeho možností ve všestranných oblastech.
Tematické části se střídají po 3-5týdnech, vzájemně na sebe navazují a doplňují se.
Pedagog je může časově a obsahově přizpůsobit, zohlednit přitom věk a složení skupiny.
Plánované akce:
Podzimní slavnost v MŠ
Drakiáda
Rej strašidel
Podzimníčci tvoření s rodiči)
Mikulášská besídka
Vánoční posezení
Pyžamkový bál
Karneval
Čarodějnice (s rodiči)
Besídka k svátku matek
Výlet (s rodiči)
Rozloučení se „školáky“ a kouzelná noc
Dle zájmu rodičů se uskuteční škola v přírodě.

Zpět