Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

(SCHVÁLEN NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2017)

Č. j. 5/2017

Školní řád je zpracován na základě zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborným vzdělání /školský zákon/ a podle vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání.

 

 1. Práva dětí
 1. Děti naší mateřské školy mají všechna práva, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.
 2. Děti mají právo:

a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu

b) na vzdělávání podle Školského zákona – předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte

c) na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

 1. Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmene b), c) mají také zákonní zástupci dětí.
 2. Děti mají právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky.
 3. Děti mají právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání.
 4. Děti mají právo na odpočinek a volný čas, mají právo na účast ve hře odpovídající jejich věku a jejich možnostem.
 5. Děti mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy.

Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu.

 1. Děti mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.
 2. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy.

 

 1. Práva zákonných zástupců dětí
 1. Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 2. Zákonný zástupce dítěte může po dohodě s učitelkou být přítomen (zejména při adaptaci dítěte na kolektiv, prostředí MŠ nebo při výchovných činnostech) ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ, práce učitelky a činnosti ostatních dětí.
 3. Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ. (ŠVP)
 4.  Zákonný zástupce dítěte má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jejich individuálních pokrocích či problémech.
 5. Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky, podněty k práci školy přímo u učitelky nebo ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí nadřízeným orgánům.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců dětí
 1. Seznámit se se Školním řádem, Provozním řádem a ŠVP, potvrdit podpisem.
 2. Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně, dle organizačního schématu školy.
 3. Zákonný zástupce má podle zákona povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ.
 4. Zákonný zástupce oznamuje škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích, především změna adresy, příjmení, místo trvalého pobytu, svěření do péče, telefonní kontakt, e-mail apod.
 5. Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte.
 6. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 7.  Zákonný zástupce má povinnost uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání dítěte v daném termínu.

 

 1. Evidence dětí
 1. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Rodiče mají povinnost oznamovat škole jakoukoliv změnu v těchto údajích, které jsou nezbytné pro školní matriku, a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dětí (místo trvalého pobytu, telefony, zdravotní stav apod.).

 

 1.  Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky
 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Zákonní zástupci dodržují režim a stanovenou organizaci provozu MŠ.
 3. Zákonní zástupci dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházející do MŠ a ostatními rodiči pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 1.  Přijímání dětí do mateřské školy
 1. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla starší dvou let na základě vyřízené písemné žádosti rodičů. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 2. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
 3. Po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí. O termínu zápisu je veřejnost včas informována (na informačních tabulích, na nástěnkách, rozhlasem OÚ)
 4. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě žádosti rodičů. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení dle stanovených kriterií.

Kriteria přijímání dětí:

 • Povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti a děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti
 • Děti 5leté a děti s odkladem školní docházky z mimo spádových oblastí
 • Děti seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení ze spádové oblasti
 • Děti seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení z mimo spádových oblastí

 

 

 1. Rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Tento seznam je na veřejně přístupném místě, zpravidla nástěnka OÚ a MŠ.
 2. Rodičům budou poskytnuty informace o provozu MŠ a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Rozdělení dětí do tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ, rodiče mohou vznést připomínku, ředitelka může, ale nemusí dle možností přihlédnout.
 • Ředitel mateřské školy podle § 35 Školského zákona může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
 1. bez omluvy zákonného zástupce se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Individuální vzdělávání dítěte

 • zákonný zástupce dítěte je povinen doručit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku oznámení o individuálním vzdělávání dítěte
 • mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů z jednotlivých oblastí rámcového vzdělávacího programu poslední týden v měsíci listopadu, náhradní termín první týden v prosinci
 • zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • pokud účast nezajistí, bude ukončeno individuální vzdělávání

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Zákonný zástupce může omluvit dítě nejlépe předem na dobu 14 dnů. Takto lze omluvit  dítě  maximálně 4krát během školního roku. V případě delší absence je vždy nutné přinést lékařské potvrzení, popřípadě si lze dohodnout podmínky dočasného individuálního vzdělávání, které bude sepsáno smlouvou.

 

 1. Provoz mateřské školy
 1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hod. do 16.00 hod., rodiče si děti vyzvedávají tak, aby škola mohla být v 16.00 hod. uzamčena, rodiče s dětmi se pouštějí do MŠ v 6:30.
 2. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: rodič porušuje školní řád závažným způsobem, např. opakovaně pozdě vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu.

Provoz MŠ bývá zpravidla omezen v měsíci prosinci, přerušen v červenci a srpnu. Rozsah přerušení stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem, a to nejméně 2 měsíce předem, v případě omezení informuje rodiče neprodleně po projednání se zřizovatelem. MŠ se rovněž uzavře v případě havárie v MŠ, vypnutí el. proudu, a jiných podobných situací, kdy nelze dodržet hygienické podmínky O tomto budou rodiče v případě vzniku takové situace, neodkladně informováni.

 1. Zákonný zástupce při příchodu předá dítě osobně učitelce. Dítě je možné přivádět do 8:00 hod, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod. Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů v 8:00 hod uzamyká.
 2. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v evidenčním listě dítěte. Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě lístku předaného rodičem, kde je uvedeno datum, jméno vyzvedávajícího a podpis zákonného zástupce. Děti odchází po odpolední svačině od 14:30 hod a děti s omezenou školní docházkou na čtyři hodiny po obědě do 12:00 hod.
 3. Děti s povinnou předškolní docházkou, jsou povinny navštěvovat MŠ v době 8:00 hod – 12:00 hod.

 

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání
 1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu, ta se nehradí v posledním roce dítěte před zahájením povinné školní docházky.
 2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
 3. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělen zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího roku.
 4. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle §3vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji 2 měsíce předem.
 5. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty, snížení nebo osvobození od úplaty, je k nahlédnutí u ředitelky školy
 6. Úplata je splatná do 12. Dne daného kalendářního měsíce. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín. Úplatu uhradí plátce bezhotovostním převodem na účet MŠ nebo v hotovosti.
 7. Zákonní zástupci mohou písemně žádat o osvobození či snížení úplaty (vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), písemná žádost se podává ředitelce školy předem. O osvobození  či snížení úplaty rozhoduje ve správní řízení ředitelka školy.
 8. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ.
 9. Zákonní zástupci mohou podat písemnou žádost o snížení, či prominutí úplaty za vzdělávání ve výjimečných případech nemoci, která trvá minimálně 20 po sobě jdoucích pracovních dní, a to maximálně na dobu dvou měsíců. Tuto žádost lze podat pouze jednou během školního roku a musí být náležitě zdůvodněna a potvrzena ošetřujícím lékařem. Ředitelka si může vyžádat doplňující lékařské potvrzení. Žádost bude posuzována vždy od měsíce, ve kterém byla podána ředitelce školy. Žadatel pouze v písemné formě žádosti uvede identifikační údaje dítěte, adresu trvalého bydliště, věc a zdůvodnění, přiloží lékařské potvrzení.

Žadatel je povinen respektovat rozhodnutí ředitelky školy, které je vydáno do 30-ti dní od podání žádosti zákonným zástupcem dítěte.

 

 1. Školní stravování
 1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v Nové Vsi I, při přípravě jídel postupuje ŠJ dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy.
 2. Při nástupu dítěte do MŠ, zpravidla k 1. 9., vyplní rodiče písemnou formou přihlášku dítěte ke školnímu stravování a zvolí si jeho rozsah (polodenní*celodenní). Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.
 3. Změnu stravování (např. svačina a oběd na svačina, oběd, svačina) je možno uskutečnit po dohodě s vedoucí školní jídelny.
 4. Dietní opatření dítěte podléhá konzultaci s ředitelkou MŠ a VŠJ
 5. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
 6. Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné.
 7. V rámci pitného režimu mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně.
 8. Pokud je znám důvod nepřítomnosti předem (dovolená, dlouhodobá nemoc, apod.), nebo při náhlém onemocnění rodiče dítěti odhlásí stravu nejpozději do 12-ti hod předchozího dne. Pokud rodič své dítě neodhlásí ze stravy včas, je povinen ji zaplatit.
 9. Pokud dítěti nelze stravu odhlásit včas (z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti – nemoc), mohou si rodiče pro stravu přijít, a to v době od 10:30 hod do 11:30 hod do MŠ. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost platí pouze pro první den nepřítomnosti dítěte a jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
 10. Přihlášky a odhlášky se provádějí ústně, telefonicky a emailem.
 11. Rodiče hradí stravu způsobem, jaký si dohodnou při přihlášení dítěte ke stravování.
 12. Stravné se platí v daném kalendářním měsíci nejpozději do 12. dne.
 13. Řádně odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.

 

 1. Režim mateřské školy
 1. Děti se scházejí od 6:30 hod do 8:00 hod. Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče projednat s ředitelkou MŠ. Po předchozí domluvě je ve velmi výjimečných případech možný příchod a odchod mimo určenou dobu pouze tak, že rodič nenaruší ostatním dětem výchovně-vzdělávací proces. Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvednou do 12:00 hod Děti s povinnou předškolní docházkou jsou povinny být v MŠ od 8:00 do 12:00 hod.
 2. Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte nejlépe e-mailem (alhakr@seznam.cz). Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně po zjištění této skutečnosti (nejlépe telefonicky, ústně).
 3. Zákonný zástupce (jím pověřená osoba) předává dítě učitelce osobně. Učitelka zodpovídá za děti, které řádně převzala až do doby, kdy si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba z MŠ vyzvedne.
 4. Zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé, které nemá žádné známky infekce ani žádné příznaky nemoci. Trvalý kašel, rýma, průjem, zvracení, jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Běžný režim je pro děti zátěží a zároveň takové přenášejí infekce na děti zdravé a na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, kapky do očí, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.  Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, respektive o problémech, které mělo předešlý den a noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu MŠ!
 5. Zákonný zástupce hlásí ihned ředitelce školy popř. učitelce výskyt každého infekčního onemocnění v rodině (vši, průjem, spála, žloutenka, neštovice, mononukleóza apod.).
 6. Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně rodiče a vyzve je k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. Pokud rodič po předchozím upozornění na možné infekční onemocnění dítěte chce přivést dítě zpět do MŠ dříve než je běžná minimální doba na léčbu, přinese lékařské potvrzení o možnosti zařadit dítě do kolektivu.
 7. Z mateřské školy si dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu, než jeho rodičům. Toto pověření lze vystavit na celý školní rok.
 8. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy či vyzvání na třídní schůzku, samostatně pohybovat v prostorách areálu MŠ, kromě prostor určených k převlékání a k předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytně nutné a opustí areál MŠ.
 9. Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ. (Nástěnky – šatna, chodba, dveře třídy, letáky, třídní schůzky, email, webové stránky, facebook)
 10. Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 11. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu pobytu v MŠ:
 • dítě vodí do MŠ čisté, upravené a učesané
 • plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky), které si dítě bere sebou do školky – mohou zapříčinit úraz dítěte
 • odpovídají za to, co mají děti v šatně – učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah osobních věcí dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)
 • z hygienických důvodů musí mít dítě jiné oblečení do třídy, na zahradu, na odpočinek a dostatek náhradního oblečení (spodní prádlo, ponožky punčošky) Lze najít na webových stránkách MŠ
 • z důvodu zamezení výměny nebo ztráty, rodiče označí dětem zřetelně všechny části oblečení jménem
 • zapomenuté a ztracené předměty v areálu MŠ odevzdejte učitelce ve třídě
 • zjistíte-li ztrátu osobní věci, oznamte tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy
 • rodiče v součinnosti se školou pomáhají k vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou je k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň), úctě k práci jiných lidí a k sebeúctě
 • rodiče pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku

 

6:30 - 8:00

příchod děti, ranní činnosti, volné hry

8:00 – 8:45

 

Volné hry, pohybová chvilka, hygiena

8:45– 9:30

svačina, dopolední řízená činnost

9:30 - 11:30

Pobyt venku

11:30 – 12:00

oběd, hygiena

12:00 – 16:00

Odpočinek, odpolední řízená činnost, hygiena, svačina, volné hry

 

 

 

 1. Obsah a organizace předškolního vzdělávání
 1. Mateřská škola je druhem školy. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci. Používaným jazykem je čeština.
 2. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Vzdělávání probíhá především na základě prožitkového učení, se zaměřením na citlivé střídání spontánních a řízených činností, s využitím velkého množství didaktických pomůcek a materiálů. Důraz je kladen na rozvoj zdravých životních návyků a postojů, na rozvoj osobních a citových vlastností. Svůj první důležitý krok do života, úspěšný vstup do první třídy v ZŠ, by měly děti z naší MŠ zvládnout zcela bez problémů a radostně. Snažíme se o to, aby MŠ nebyla posuzována jako místo, kam se děti dávají na ohlídání, ale aby si zde prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství aktivně, svobodně a radostně.
 3. Ve třídě pracují učitelky podle vlastního třídního vzdělávacího programu.
 4. Třída má svůj denní režim, který je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak si jej přizpůsobí k naplánování programu, činnostem, zájmu dětí, individuálním potřebám a počasí. Dodržován musí být čas svačin a oběda, napít se mohou děti kdykoliv během dne.
 5. S organizací dne se mohou rodiče blíže seznámit na nástěnce na chodbě. Zde je po celý školní rok zveřejňován i školní vzdělávací program, a též dětské výtvory zdobí šatnu a chodbu školy.
 6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí – využíváme zahradu MŠ, volné hry, sportovní hry, průlezky, pískoviště, slavnosti …, a také okolí MŠ k tematickým vycházkám. Pobyt venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, v případě organizačních možností a počasí může probíhat i odpoledne. Vycházky se organizují tak, aby mohla být zajištěna bezpečnost dětí.
 7. Při odpočinku se děti do spánku nenutí, ale respektují se biologické potřeby předškolních dětí. Pokud děti neusnou, je jim nabídnuta klidová činnost.
 8. Během roku je dětem zajišťován dostatek kulturních akcí, společných oslav a setkání.
 9. Dle zájmu rodičů a organizačních schopností školy je možné zorganizovat aktivitu, kterou zajišťují i jiné subjekty (sauna, solná jeskyně). Děti jsou vždy poučeny o bezpečném chování.

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
 1. MŠ má za úkol chránit zdraví dětí a vytvářet jim k tomu bezpečné a podnětné prostředí.
 2. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to, od doby převzetí, až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.
 3. V případě, že rodič přivede dítě v době, kdy již učitelky vykonávají výchovnou činnost,

Rodiče jsou povinni dovést dítě za učitelkou a předat ji dítě.

 1. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa.
 2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí.
 3. Při specifických činnostech (sportovních) nebo při pobytu venku v prostoru náročném na výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
 4. Zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti, aby dítě nenosilo do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz.
 5. Z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku.
 6. Mateřská škola má vlastní pračku, výměna ručníků provádí provozní pracovnice v určených termínech, v případě potřeby ihned. Rodiče jsou povinni odnést veškeré věci a oblečení z přiděleného místa v šatně každý poslední pátek v měsíci.Během měsíce udržovat místo v šatně v čistotě,pravidelně kontrolovat.
 7. Pokud se dítě „někdy“ pomočuje, zákonný zástupce má povinnost donést vlastní igelitovou plenu na lehátko, či jednorázové podložky, dětem z třídy Motýlků plenky, hygienické ubrousky
 8. Z bezpečnostního hlediska musí mít dítě na přezutí bačkory (zdravotní obuv) s plnou patou – ne pantofle!
 9. Učitelky nesou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz apod…..)
 10. Opatření při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí:
 • při přesunech po pozemních komunikacích mimo území MŠ se dozor řídí pravidly silničního provozu.  Nejméně dvojice dětí vpředu a vzadu nosí reflexní vesty.
 • pobyt v přírodě – využívají se pouze bezpečná místa a pedagogové dbají, aby děti nesbíraly nebezpečné věci (sklo, ostré předměty, velké kameny, nebezpečné klacky…)
 • při sportovních a pohybových aktivitách ve třídě i venku kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda jsou prostory dostatečně připraveny a zda je v pořádku tělocvičné náčiní a nářadí. Dále dbají, aby byly pohybové aktivity a cvičení přiměřené věku dětí a přihlížejí k individuálním schopnostem dětí
 • při výtvarných a pracovních aktivitách, kde jsou použity nástroje jako nůžky, nože, kladívka, jehly apod. vykonávají děti práci se zvýšenou opatrností výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky bez ostrých hrotů, jehly se zakulaceným hrotem, apod…..)
 • nafukovací bazén – koupání po skupinkách (nejvíce 5 dětí), nikdy nesmí být bez dozoru
 • hrad – nesmí seskakovat z výšky, nesmí sjíždět skluzavku hlavou dolu po břiše
 1. V ostatních BOZP se škola řídí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu.
 2. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě během dne vyzvednout, co nejdříve, jakmile to bude možné
 3. O drobném poranění dítěte během dne (odřené koleno, boule…), provede učitelka zápis do knihy úrazů. S touto skutečností seznámí zástupce dítěte.
 4. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Učitelka (nebo jí pověřená pracovnice) má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup.
 5. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěte při výchově a vzdělávání; při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činnost je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích organizovaných školou – konaných mimo školu a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a nazpátek.
 6. Učitelka zodpovídá za sepsání školního úrazu a za informování ředitelky školy.
 7. Ředitelka školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
 8. Mateřská škola zajišťuje pravidelnou ochranu pískoviště a sekání trávy.
 9. Mateřská škola zajišťuje úklid, pravidelnou výměnu lůžkovin a dětských ručníků.
 10. Mateřská škola zajišťuje pravidelné revize nářadí a revize hracích prvků na školním hřišti.
 11. Do celého objektu MŠ je zákaz vodění psů, koček nebo jiných zvířat – týká se i školní zahrady.

 

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy
 1. Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy ke zdravému způsobu života již od útlého věku. Optimálním preventivním programem je důsledná realizace Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 2. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití v kolektivu. Snaha odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi dětmi. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří: sebedůvěra, samostatnost, sebejistota.
 3. Děti jsou rovnocenní partneři, mají v mnoha situacích říci NE, když něco nechtějí. Nesouhlas nebo volba jedné alternativy nesmí být předem považována za projev neslušnosti a vzdoru. Děti se učí říci NE při různých pokusech, modelových situacích a stimulačních hrách. Dále se učí vyjádřit svůj názor a své potřeby a naopak přijímat odlišné názory jiných dětí (komunitní a komunikační kruhy) dostatek spontánních her, pohybových aktivit.
 4. Bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně, dává dětem základy prosociálního chování a tedy i prevence šikany a násilí. Dítě si může vybrat různé obtížné činnosti, společně s dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat.
 5. Děti jsou průběžně upozorňovány p, učitelkami na nebezpečí před sociálně patologickými jevy (nemluvíme s cizími lidmi, neodcházíme s lidmi, které neznáme, nebezpečí drog, kouření, alkohol…..)

 

 

 

 1. Ochrana majetku školy

Pedagogičtí pracovníci vedou děti k tomu, aby zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Vedou děti k úctě k majetku a věcem ve vlastnictví školy, ostatních dětí a dalších osob.

 

 

Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1. září 2017